Udbud

Vores Elnet er reguleret af EU's Forsyningsvirksomhedsdirektiv.

Direktivet foreskriver, at alle indkøb af varer og ydelser over direktivets fastsatte tærskelværdier skal sendes i EU-udbud. Ved indkøb under tærskelværdien iagttages de traktatfæstede principper om bl.a. ligebehandling og gennemsigtighed.

Vores Elnet har dog under alle omstændigheder en intern regulering, der forskriver minimum to skriftlige tilbud for indkøb mellem 200.000 DKK og tærskelværdierne.

Et EU-udbud er typisk opdelt i to faser - en prækvalifikationsfase og en udbudsfase. Udbudsprocessen gennemføres elektronisk via udbudsportalen EU-Supply, som giver nem adgang til alle informationer og dokumenter for det enkelte udbud. Ved prækvalificering anvendes en af følgende to metoder:
 • Kvalifikationsordningen Achilles, der permanent har en notits på EU's webside TED (Tenders Electronic Daily). Denne prækvalificeringsmetode betyder, at leverandører som minimum skal have medlemskab i Achilles Qualification System. Ud over minimumskravene kan Vores Elnet i forhold til de enkelte udbud, via kvalifikationsordningen, stille specifikke krav. Læs mere om kvalifikationssystemet her
 •  

 • Prækvalificering via annoncering på EU´s hjemmeside (TED), hvor det samlede udbudsmateriale vil være tilgængeligt for interesserede tilbudsgivere.Vores Elnet vil på grundlag af leverandørernes fremsendte besvarelse af ESPD-dokument og andre specifikke krav - i forhold til den konkrete opgave - foretage prækvalificering blandt de leverandører der anmoder herom.
 •  

  I udbudsmaterialet vil bl.a. være angivet en række tildelingskriterier hver med en procentvis vægtning, ud fra hvilke kontrakten vil blive tildelt. Endelig indeholder udbudsmaterialet et kontraktparadigme, som aftalen indgås på grundlag af.

Igangværende udbud fra Vores Elnet:

 • Tilbudsindhentning på levering af el til dækning af nettab.
 • Kommende udbud/tenders fra Vores Elnet:

  Indenfor nærmeste fremtid forventes følgende områder udbudt:

 • 10 kV koblingsanlæg til hovedstationer.
 • Krympeprodukter mm.
 • 60 kV AIS-anlæg
 • Interesserede leverandører kan indhente nærmere oplysninger om udbuddene ved henvendelse til [email protected] eller på telefon 63108100.